Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Số thông báo: 011TI/15TB của Đăng kiểm Việt Nam   Ngày 24 tháng 02 năm 2015
 
Nội dung: Nghị quyết MSC.388(94) về sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết A.761(18) - Khuyến nghị về điều kiện phê chuẩn cơ sở bảo dưỡng phao bè bơm hơi.
 
Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), tại khóa
họp thứ 94 (tháng 11 năm 2014), đã thông qua Nghị quyết MSC.388(94) về sửa đổi, bổ sung đối với Nghị quyết A.761(18) - Khuyến nghị về điều kiện phê chuẩn cơ sở bảo dưỡng phao bè bơm hơi.
Quy định III/20.8 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển
năm 1974 (SOLAS) yêu cầu phao bè tự bơm hơi phải được bảo dưỡng trong khoảng thời gian không quá 12 tháng. Việc bảo dưỡng này phải được thực hiện tại cơ sở bảo dưỡng
được phê chuẩn có đủ năng lực. Hướng dẫn của IMO về cơ sở bảo dưỡng phao bè bơm hơi được nêu trong Nghị quyết A.761(18).
Nghị quyết MSC.388(94) đưa ra sửa đổi, bổ sung sau đây đối với mục 5.11 của
Phụ lục đính kèm Nghị quyết A.761(18):
Tất cả các hạng mục trang thiết bị phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng ở
tình trạng tốt, và các hạng mục có ghi hạn sử dụng phải được thay mới tại thời điểm bảo dưỡng phao nếu hạng mục đó có ngày hết hạn trước ngày bảo dưỡng tiếp theo theo quy định của phao bè.

Xem chi tiết

Các tin liên quan

Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Thông báo kỹ thuật của Đăng kiểm VR số 002TI/13TB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194